ประกาศ มหามกุฏมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเรื่องการรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั้วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศ มหามกุฏมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเรื่องการรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั้วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สมัครได้ที่ https://mms.mbu.ac.th/

kajonsak chudam

January 31, 2567

กำหนดการ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจาปี ๒๕๖๔ (ออนไลน์)

กำหนดการ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจาปี ๒๕๖๔ (ออนไลน์) หมายเหตุ 1. พระสอนศีลธรรมใหม่ อบรม 2 วัน คือ วันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 2. พระสอนศีลธรรมเดิม อบรม 1 วัน คือ วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564

kajonsak chudam

March 12, 2564

…………….ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย…………… เรื่อง การรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

kajonsak chudam

March 12, 2564
1 2