รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗ สำหรับพระสอนศีลธรรมใหม่

กดเพื่อสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสารผู้สมัคร ส่งมาที่ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๔๘ หมู่ ๑ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐ – ๒๔๔๔ – ๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๒ สอบถามเพิ่มเติม ทาง Fackbook พิมพ์ @MBUkruphra  คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นพระภิกษุมีอายุไม่เกิน 60 ปี 2. พรรษาไม่ต่ำกว่า ๓ พรรษา 3. สำเร็จการศึกษาปริยัติธรรม นักธรรมเอก เป็นอย่างน้อย 4. สำเร็จการศึกษาสามัญ อย่างน้อยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 5. มีความเสียสละในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เตรียมหลักฐานการสมัครให้พร้อม 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาหนังสือสุทธิ […]

kajonsak chudam

January 1, 2567

ขอนิมนต์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๖

รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ สำหรับพระสอนศีลธรรมใหม่ ดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าอบรม ประจำปี ๒๕๖๖ การทำสัญญาจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อกำหนดการการเป็นพระสอนศีลธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ แจ้งการจัดส่งเอกสาร ดาวน์โหลดกำหนดการ

kajonsak chudam

February 28, 2566

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2563

สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงไปยังมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัยพุทธมณฑลในการปริญญาประจำปี 2563 รูปและมูลธรรม 1,036

kajonsak chudam

November 24, 2563

พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๓ พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อาคารหอสมุด สมเด็จพระญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

kajonsak chudam

July 3, 2563